Portfolio Category: STATIKA

HIŠA M

Objekt je temeljen na armiranobetonski talni plošči, ki je zaradi čim bolj enakomernih kontaktnih napetosti zasnovana v  tlorisni ''organski'' obliki. S takšno zasnovo temeljenja in ostalih delov konstrukcije se je hiša na ''barjanskih'' tleh lahko izvedla brez globokega temeljenja, seveda s posedki v načrtovanih mejah, ki so bili tekom gradnje in po njej tudi kontrolirane…
Preberite več

MELAMIN d.d. – OBJEKT KLAS

Rekonstrukcija objekta, ki je izveden kot pretežno okvirna armiranobetonska konstrukcija s stebri in prečkami, ki so med seboj horizontalno povezani preko togih diafragem (armiranobetonskih plošč), je bila izvedena na podlagi temeljitih analiz posameznih možnih variant rekonstrukcije. Tehnično in ekonomsko najoptimalnejša je bila izbrana varianta rekonstrukcije, ki predvidi pretvorbo obstoječega okvirnega nosilnega sistema v pretežno stenasti…
Preberite več

REM d.o.o. – Obstoječa hala v Obrtni coni 2

Obravnavan industrijski objekt, sestavni del kompleksa objektov družbe v Obrtni coni Trebnje, je v kleti zasnovan kot monolitna armiranobetonska konstrukcija iz sistema nosilnih okvirjev v obeh, med seboj pravokotnih, smereh. Temeljenje armiranobetonskih stebrov je izvedeno na točkovnih temeljih, armiranobetonska obodna stena pa je temeljena na pasovnem temelju. Horizontalno nosilno konstrukcijo nad kletjo predstavlja armiranobetonska plošča,…
Preberite več

Inotherm d.o.o. – PODEST KLIMATA NA STREHI

Jekleno nosilno konstrukcijo sestavljajo dva čelna okvirja v prečni smeri, dva palična nosilca v vzdolžni smeri ter vmesna povezovalna horizontalna nosilna konstrukcija. Čelni okvir v prečni smeri je zasnovan iz HEA stebričkov in HEA prečk. Palični nosilec v vzdolžni smeri premošča razdaljo 12. metrov.. Le ta je sestavljen iz spodnjega nateznega pasu iz tipskih vročevaljanih…
Preberite več