VEČSTANOVANJSKE STAVBE NA JURČKOVI CESTI – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – PROJEKTIRANJE PZI

Fotografija osebe AG - inženiring.

Na podlagi arhitektonske zasnove je potrebno izdelati načrt gradbenih konstrukcij PZI za objekt JURČKOVA v Ljubljani.

Predmetni načrt predstavlja novogradnjo večstanovanjskih stavb z oznakami A, B, C, D, E, F, G in H.

Kompozicijo stavb tvori osem posamičnih enakovrstnih večstanovanjskih stavb tipa vila blok, vsaka kvadratnega tlorisa konstrukcije dimenzij osno 20,8 x 20,8 m, v katerega so vključene tudi lože oz. notranji balkoni, izven teh dimenzij oz. izven fasade pa segajo zunanji balkoni. V 1. nadstropju stavb so nad parkirišči in prostori za kolesa predvideni globlji zunanji balkoni. Zasnova zunanjih balkonov v 2. in 3. nadstropju izhaja iz razmikanja medsosedskih pogledov, tako da izmenična postavitev zunanjih balkonov med objekti ustvarja optimalne oddaljenosti med zunanjimi balkoni, in torej več zasebnega prostora, pri čemer so zunanji balkoni v 2. nadstropju med stavbami in na jugozahodni strani nekoliko daljši, da omogočajo večje nadkritje nad balkoni 1. nadstropja oz. spodnjim stanovanjem. Obliko zunanjih balkonov se predvidi v mehkejših linijah kar optično ublaži nekoliko gostejšo zazidavo soseske. Obliki zunanjih balkonov sledijo nad 3. nadstropjem zunanji napušči ravne strehe, ki segajo izven linije fasad.

Konstrukcijski tlorisni gabariti večstanovanjskih stavb se v računskem 3D modelu obdelani po PZI načrtih arhitekture.

Višinsko so vsi objekti zasnovani v  pritličju, 1. Nadstropju, 2. Nadstropju in 3. Nadstropju (P + 3).

Fotografija osebe AG - inženiring.
Fotografija osebe AG - inženiring.

No Comments Yet.

Leave a reply