Projektiranje

Za vas v našem podjetju izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo.

Vrste projektne dokumentacije:

 • idejna zasnova (IDZ)
 • idejni projekt (IDP)
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
 • projekt za izvedbo (PZI)
 • projekt izvedenih del (PID)

Projektna dokumentacija se izdela v skladu s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi, tehničnimi smernicami, standardi oziroma zadnjega stanja gradbene tehnike. V sklopu projektne dokumentacije se izdelajo:

 • vodilna mapa
 • načrti
 • elaborati

Vodilna mapa vsebuje:

 • vse podatke o projektu
 • lokacijske podatke (opisi in grafični prikazi umestitve objekta v prostor in upoštevanja vseh projektnih pogojev soglasodajalcev)
 • podatke za ugotavljanje skladnosti projektnih rešitev v skladu s prostorskimi akti
 • podatke o udeležencih pri graditvi, projektnih pogojih in soglasja pristojnih služb
 • glede na vrsto projektne dokumentacije in zahtevnosti ter namembnosti objekta vsebuje tudi izkaze (izkaz požarne varnosti stavbe, izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, izkaz energijskih lastnosti stavbe, izkaz zaščite pred hrupom)

Glede na razvrščanje objektov na zahtevnost gradnje in uredbo o klasifikaciji vrst objektov se izdelajo načrti projektne dokumentacije:

 • načrt arhitekture
 • načrt odstranjevalnih del
 • načrt krajinske arhitekture
 • načrt gradbenih konstrukcij
 • načrt zunanje ureditve
 • načrt elektro inštalacij in elektro opreme
 • načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
 • načrt telekomunikacij
 • tehnološki načrt
 • načrt izkopa in osnovne podgradnje za podzemne objekta

Glede na vrsto projektne dokumentacije in zahtevnosti ter namembnosti projektiranega objekta se v skladu z zakonodajo izdelajo elaborati:

 • geodetski načrt
 • študija/zasnova požarne varnosti
 • načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
 • konservatorski načrt
 • elaborat gradbene fizike
 • elaborat zaščite pred hrupom
 • študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo

Projekte arhitekture in urbanizma načrtujemo s programi ACAD BAU in Auto CAD Arhitecture, kot tudi projekte tehnoloških in splošnih inštalacij. Gradbene konstrukcije projektiramo z uporabo programskih paketov DLUBAL, SOFISTIK in BENTLY. Na podlagi želj in razgovora z investitorjem vodimo projekt od idejne zasnove, do usklajevanja z prostorskimi akti in soglasodajalci, zastopanja pri upravnih postopkih, pridobitve gradbenega dovoljenja, izdelave projekta za izvedbo, nadziranja med gradnjo in izdelavo projekta izvedenih del, do pridobitve uporabnega dovoljenja ter predajo objekta v uporabo.